ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ & ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Η πληροφόρηση ως προς την εταιρεία μας για την ενημέρωση του κοινού για τις δραστηριότητες και το αντικείμενό της είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο στη διεύθυνση https://publicity.businessportal.gr/company/134721301000

Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία σε εφαρμογή της παρ.3 του άρθρου 47 του Ν.4072/2012, θα διαθέτει κάθε πληροφορία της εταιρικής της ταυτότητας δωρεάν και χωρίς καθυστέρηση σε όποιον όποιον τις ζητεί.